วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริหารอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองสิมสาธารณะประโยชน์) บ้านละว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จัดซื่อสารส้มใสก้อน จำนวน 1000 กิโลกรัม และ คลอรีนผง 65% จำนวน 2 ถัง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Samsung 116s จำนวน 3 กล่อง ๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง