วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ภายในสำนักงาน อบต.เมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร จำนวน 930 ต้น ๆ 50 บาท รวมเป็นเงิน 46,500 บาทตามรายละเอียดดังนี้ 1.ต้นยางนา จำนวน 530 ต้น 2.ต้นพยุง จำนวน 200 ต้น 3. ต้นสักทอง จำนวน 100 ต้น 4. ต้นตะเคียนทอง จำนวน 100 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร ข้าวกล่อง ตามโครงการคลองสวย น้ำใส จำนวน 350 กล่องๆ 50 บาท รวมเป็นเงิน 17,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการคลองสวยน้ำใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการคลองสวยน้ำใส จำนวน 350 ชุดๆ 30 บาท รวมเป็นเงิน 10,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริหารอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองสิมสาธารณะประโยชน์) บ้านละว้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จัดซื่อสารส้มใสก้อน จำนวน 1000 กิโลกรัม และ คลอรีนผง 65% จำนวน 2 ถัง