วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประุมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสถานที่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใจ้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรถมถนนดินผิวจราจรหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4,11 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมารการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมุ่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและปรับปรุงเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารเสาสูง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ร่าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง