วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดูใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอ่ียดตามเอกสารแนบท้ายและตามร่างของข่าย TOR ที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการชค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียนหมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมืองเพียและหนองนางขวัญ (รายละเอียดตามใบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก พื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (ราบละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คันๆละ 12,000 บาท เดินทางในวันที่ 17 กันยายน 2563 ตามโครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 รวมเป็นเงิน 24,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง