วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกร่องน้ำโนนจาน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการาขุดลอกร่องน้ำโพนน้อย บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ( ราคาและคุณลักษณะตามที่กระทรวง ICT กำหนด) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดดังนี้1.หมึก Canon MF211/215 จำนวน 4 กล่องๆละ 3,200 บาท2.หมึก HP P1102W/CE285A จำนวน 4 กล่องๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 25,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตปูผิวจราจรใหม่ โอเวอร์เลแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ปูผิวแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.05 เมตร โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 1,520 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์สำหรับรถดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ผน-3158 ทั้ง 6 เส้น ซึ่งแต่ละเส้นประกอบด้วย ยางนอก, ยางใน, รองคอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสชนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วันๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวัน ที่ 24,25,26 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง