วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายจำนวน 2 ป้าย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และสติกเกอร์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกไม้ผลเศรฐกิจพอเพียง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงผิวหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาสื่อมวลชน จ้างสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ ฯเพื่อประชาสัมพธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสินค้า OTOP และการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีมเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง