วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ตำกว่า 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 30,600 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ที่กระทรวงการคลังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาหรือก่อสร้างบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร ความยาวรวม 234 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อ1.จัดซื้อสารสมในก้อน ชั้น 1 (แบบมี มอก.) จำนวน 1,500 กิโลกรัม ๆ 18 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท2.จัดซื้อคลอรีนผง 65% ( 1 ถัง มีน้ำหนัก 50 กก) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินเป็นถนนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมูที่ 2 ตำบลเมืองเพีย กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 3,000 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อลอดกลมเป็นท่อลอดเหลี่ยม บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย ทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 600 ลูกบาศก์เมตร (ถนนสายนี้มีความยาว 3,000 เมตร) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง