วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดใส จำนวน 2 ตันๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อผ้าประดับ ผ้าตวน (มีความยาว 60 หล่าต่อม้วน สีขาว จำนวน 2 ม้วน สีเหลืองจำนวน 2 ม้วนๆละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประุมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสถานที่ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใจ้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรถมถนนดินผิวจราจรหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ย บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4,11 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมารการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง