วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ฯ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กย 157 ขอนแก่น (รา่ยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
ซื้อ1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 23,000 บาท 2.เครื่องพิวเลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะจำนวน ๕ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อหมึก Canon MF211 จำนวน 3 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อสารส้มใสแบบก้อน จำนวน 1,980 กิโลกรัม ๆ ละ 18 บาท รวมเป็นเงิน 35,640 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คันๆ จำนวน 4 วัน ๆละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 88,000 บาท โดยออกเดินทางระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - 1 เมษายน 2564 ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)