วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำบ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำเสีย บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระกียรติ ขนาดใหญ่ ซุ้มตั้งพื้น งานประติมากรรมหล่อไฟเบอร์กลาส ขนาดโดยรวมสูงไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดังนี้1.หมึก Canon 215 จำนวน 5 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท 2.หมึก samsung scx-4300 จำนวน 1 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้1.หมึกพิมพ์ HP1102 จำนวน 2 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท2.หมึกพิมพ์ CANON 215 จำนวน 2 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ Network ราคา 7,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ๋อมแซมรถเข็นผู้ป่วยให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 19 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)เป็นเงิน 31,890 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง