วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสชนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพื้นที่บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วันๆ ละ 19,000 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในวัน ที่ 24,25,26 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดูใหญ่ หมู่ที่ 4 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (รายละเอ่ียดตามเอกสารแนบท้ายและตามร่างของข่าย TOR ที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการชค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียนหมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเมืองเพียและหนองนางขวัญ (รายละเอียดตามใบประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง