วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ปริมาณงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ รวมความยาว 150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ รวมความยาว 150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อ1.ถังขยะขนาดบรรจุ 100 ลิตรแบบมีฝาปิด ขยะอันตราย จำนวน 20 ใบๆละ 950 บาท2.ถุงขยะสีแดงขนาด 24x28 นิ้ว จำนวน 340 แพ็ค ๆละ 85 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย (Mask) แผ่นกรอง 3 ชั้น จำนวน 4,000 กล่องๆละ 124 บาท เป็นเงิน 496,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้าง1.จัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ขนาด 1.4x27 เมตร จำนวน 3 ป้ายๆ 1,200 2.ป้ายไวนิลพระบรมราโชวาท ขนาด 1x1.8 เมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 2 แผ่น ๆละ 2,500 รายการที่ 1 และ 2 พร้อมติดตั้งด้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ป้องกัน การควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรค กรกณีโรคติดเชื้่อไวรัส โคโรนา 2019 ฯ จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 500 ML พร้อมหัวฉีด จำนวน 3,140 ขวดๆละ 157 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง