วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,250.-บาท ดังนี้ 1.ไฟสายยาง 1 ม้วนๆละ5,800บาท เป็นเงิน 5,800.-บาท2. ไฟกระพริบภายนอกLEDรวมทุกสี 20 ชุดๆละ 135 บาทเป็นเงิน 2,700.-บาท 3. ขั่วเกีลวพร้อมสายไฟระย้า1เมตรมี3ขั้วพร้อมสาย จำนวน50เมตรๆละ135บาทเป็นเงิน 6,750.-บาทรวมเห็นเงินทั้งสิ้น 15,250.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิกความความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 27,055.-บาท เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตรับผิดชอบของ อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,300.-บาท ดังนี้ 1.สวิทแสงแดด จำนวน 2 ชุดๆละ 3,650 บาท เป็นเงิน 7,300.-บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเวทีหอประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใข้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 71 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ และฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ รวมความยาวทั้งหมด 78 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการถมดินเสริมผิวถนนภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรึต ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำและฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ รวมความยาวทั้งหมด 92 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง