วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (เงินสะสม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด(หมึกพิมพ์) Samsung D116 จำนวน 6 ตลับๆละ 2,500.-บาท เป้นเงิน 15,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 30,587.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 80รีมๆละ 128บาท เป็นเงิน 10,240.-บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานอบต.เมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ All In Oneจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท เพื่อใช้ภายในสำนักงานอบต.เมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รุ่น All In One จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000.-บาท 2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกยี่ห้อ HP จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,100.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,100.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา)จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน 6,945.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะคันเขียว ทะเบียน 85-4851 ขอนแก่น จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 351,300.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)