วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมูที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ทีี่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง