วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ BROTHER TN-2380 จำนวน 3 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 250 ชุดๆละ 50 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Fuji xerox รุ่น Docuprint CP305 สีดำ 4 กล่อง,สีฟ้า 2 กล่อง,สีเหลือง 2 กล่อง,สีชมพู 2 กล่อง รวมทั้งหมด 10 กล่องๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมูที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท2.จัดซื้อผงเคมีแห้งเพื่อเติมถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 22 ถังๆละ 900 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง