วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างโครงการงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมในพื้นที่ อบต.เมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดแมลงวัน,เหลือก,ยุง ไซเพอร์เมทริน 35% จำนวน 55 ลิตรๆละ 1,450 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 75x155 เซ็นติเมตร จำนวน 1 ตัว (ระดับผู้บริหาร) เป็นเงิน 10,000 บาท เก้าอี้ทำงานหนัง ปรับสูงต่ำได้ ระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อชั้นวางสินค้าพลาสติกแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 4 ตัวๆละ 1,550 บาท เป็นเงิน 6,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อคลอรีนผง 65% จำนวน 4 ถังๆละ 5,500 บาท ( 1 ถังมีขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึก Canon MF211 จำนวน 5 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง