วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล้กภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,000 ถุงๆละ 100 เป็นเงิน 100,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากหมู่บ้านถึงสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พื้นที่ อบต.เมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรหลังน้ำท่วม จากพายุเตียนหมู่ ภายในพื้นที่ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วม จากพายุเตียนหมู่ รอบกุดละว้า บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาขวัญ หมู๋ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก