วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย2.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ราคา 9,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อโครงกาจจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา,ถ้วยรางวัล,และอปุกรณ์กีฬาสำหรับการแช่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเพียเกม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา,ถ้วยรางวัล และอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เมืองเพียเกม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน
17  พ.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร แบบฝา 1 ช่อง พร้อมสกรีน หน่วยงานองค์การการบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 248 ถังๆละ 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง