วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2565
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Canon MF211 จำนวน 10 กล่องๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 32,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน 1 คัน จำนวน 4 วันๆละ 22,000 บาท เดินทางจาก ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ตามโครงการฝีกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อแอลกอฮอลล์ 75 % ขนาด 500 ML แบบหัวฉีด จำนวน 3,875 ขวด ๆละ 129 บาท เป็นเงิน 499,875 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจไวรัสโควิด -19 (ATK) จำนวน 1,550 ชุดๆละ 95 บาท เป็นเงิน 147,250 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จัดซื้อชุดตรวจไวรัสโควิด -19 (ATK) แบบตรวจน้ำลาย จำนวน 1,550 ชุดๆละ 95 บาท เป็นเงิน147,250
15  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรค แบบคล้องหู ความหนา 3 ขั้น จำนวน 4,760 กล่องๆละ 105 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 3 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหมึกฉีด จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง