วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4,11 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมารการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมุ่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและปรับปรุงเสาส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารเสาสูง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ร่าง TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร ตามรายละเอียดดังนี้1.เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 5 เครื่องๆละ 12,000 บาท2.เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆละ 28,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6,10,14 ตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อคลอรีนผง 65% ( 1 ถังบรรจุ 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ตามแนวเขตสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อเจลล้างแอลกอฮอล์ล้างมือ (แบบไม่ต้องล้างออก) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 700 ขวดๆละ 380 บาท เป็นเงิน 266,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง