วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรศัพท์วงจรปิด CCTV (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายและร่างขอบเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ชุดหมึก XEROX CT202877/P235/P325/M285 จำนวน 3 กล่องๆละ 3,200 บาท 2.ชุดหมึก BROTHER TN-451 จำนวน 4 สี จำนนวน 4 กล่องๆ ละ 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง