วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสูบน้ำ 1 ชั้น ห้องน้ำ 1 หลัง บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเครื่องสูบน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดู่ใหญ่ หมูที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบในช่วงน้ำหลาก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง