วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ Fuji xerox รุ่น Docuprint CP305 สีดำ 4 กล่อง,สีฟ้า 2 กล่อง,สีเหลือง 2 กล่อง,สีชมพู 2 กล่อง รวมทั้งหมด 10 กล่องๆละ 3,800 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมูที่ 9 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) -เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer ) รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวง ICT กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถังๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท2.จัดซื้อผงเคมีแห้งเพื่อเติมถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 22 ถังๆละ 900 บาท เป็นเงิน 19,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อสารส้มในก้อน ชั้น 1 (มี มอก.) จำนวน 1,500 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท2.คลอรีนพง 65% (1 ถังมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริหารรื้อถอนย้านและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานทั้งหมด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อ1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามที่กระทรวง ICT กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 ราคา 22,900 บาท (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณที่กระทรวง ICT กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้ำประปาดังนี้1. ทรายกองขนาด เบอร์ 4 จำนวน 7 คิวๆ ละ 9,000 บาท2.กรวดกรองขนาดเม็ดขนุน จำนวน 4 คิวๆละ 9,000 บาท( 1 คิวมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม)รวมเป็นเงิน 99,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง