วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน ไซเรน ชนิด lED ติดหลังคารถกู้ชีพ ทะเบียน กร 2482 ขอนแก่น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั้ง จำนวน 2 คันๆละ 10,000 เป็นเงิน 20,000 บาท (เดินทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ไปที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพื่อรับส่งนางรำ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ไป- กลับ ตามโครงการจัดงานเทศการไหม ประเพะณีผูกเสี่ยวฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 15 กล่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (โซนที่ ) หมูที่ 3,4,8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 11 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (เขตโซนที่ 1) หมู่ที่ 1,2,5,7 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านละว้า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการติดตั้งป้ายแนวแขตพื้นที่ อบต.เมืองเพีย ติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว แบบ น2 (1ชุด 4 แผ่นป้าย) จำนวน 4 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างที่เก็บวัสดุและครุภัณฑ์ บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง