วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติกขนาด 120 ลิตร มีฝาปิด,มีเชือกร้อยหูหิ้ว,เจาะรูก้นถังพร้อมพ่นข้อความที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามร่างของเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อสารส้มใสก้อน ชั้น 1 (มี มอก.) จำนวน 2,000 กิโลกรัมๆละ 18 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู๋ที่ 2(ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสูบน้ำ 1 ชั้นพร้อมห้องน้ำ 1 หลัง บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตั้งอยูบ้านละว้า หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานสูบน้ำ 1 ชั้น ห้องน้ำ 1 หลัง บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเครื่องสูบน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (ข้อบัญญัติงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง