วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.ขาตั้งไมค์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด 2.ขาจับไมค์ จำนวน 3 อัน 3.ขาตั้งไมค์ จำนวน 1 อัน 4. ไมค์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,330.-(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 26,711.-บาทเพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบตเมืองเพีย(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1. หมึกปริ้นเตอร์ Pantum รุ่น PC-210 EV จำนวน 5 กล่อง ๆละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 16,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ( หมึกคอม)จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.Drum Fuji CT 351134(แท้) จำนวน 2 กล่องๆละ2,800เป็นเงิน 5,600.-บาท 2.Drum Brother DR-2455(แท้) จำนวน 2 กล่องๆละ2,800 เป็นเงิน 5,600.-รวมเป็นเงินทั้งสิ้น11,200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มและครอรีน)จำนวน 2 รายการดังนี้1.สารส้มก้อนใส จำนวน 6 ตัน(6000 กิโลกรัม) 2.คลอรีนผง จำนวน 10ถังๆละ5500 เป็นเงินทั้งสิ้น 169000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามเรียน หมู่่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ ดังนี้1.แมกเนติกกามิจำนวน 2 ตัว 2.สายไฟเบิร์ 10 จำนวน 30 เมตร 3.สวิชท์แสงแดด จำนวน 2 ตัว 4. หางปลา จำนวน 14 ตัว 5.กล่องกันน้ำ จำนวน 1 กล่อง 6. สายไฟทองแดง จำนวน 20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 7,602 .-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำพานบายศรี เนื่องในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอิำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2566 จำนวน 1 พาน รวมเป็นเงิน12,000.- บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง