วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6,10,14 ตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อคลอรีนผง 65% ( 1 ถังบรรจุ 50 กิโลกรัม) จำนวน 2 ถังๆละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ตามแนวเขตสำนักงาน อบต.เมืองเพีย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อเจลล้างแอลกอฮอล์ล้างมือ (แบบไม่ต้องล้างออก) ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 700 ขวดๆละ 380 บาท เป็นเงิน 266,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเสียในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมูที่ 3,12 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร ความยาว 130 เมตรพร้อมบ่อพักจำนวน 5 บ่่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆละ 30,600 บาท และ ขนาดไม่ตำกว่า 24,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่องๆละ32,400 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาดไม่ตำกว่า 20,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่องๆละ 30,600 บาท (รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ที่กระทรวงการคลังกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาหรือก่อสร้างบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง