วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใข้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร และว่างท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และว่างท่อคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4.00 ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อกล่อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลเมืองเพีย รายละเอียดตามร่างขอบแขตงาน TOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสำรองไว้ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,505.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง