วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลังน้ำท่วม จากพายุเตียนหมู่ รอบกุดละว้า บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10,14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 43 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาขวัญ หมู๋ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณสามแยกศาลากลางบ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 9 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 5 รายการ (รายละเอีดยตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง