วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,14 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) เป็นเงิน 49,960 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ ทาง อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อสื่อสารสนเทศ ชุด DLTV จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรภ คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ฯ จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดใส จำนวน 2 ตันๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อผ้าประดับ ผ้าตวน (มีความยาว 60 หล่าต่อม้วน สีขาว จำนวน 2 ม้วน สีเหลืองจำนวน 2 ม้วนๆละ 3,400 บาท รวมเป็นเงิน 13,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง