วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ ดังนี้1.แมกเนติกกามิจำนวน 2 ตัว 2.สายไฟเบิร์ 10 จำนวน 30 เมตร 3.สวิชท์แสงแดด จำนวน 2 ตัว 4. หางปลา จำนวน 14 ตัว 5.กล่องกันน้ำ จำนวน 1 กล่อง 6. สายไฟทองแดง จำนวน 20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 7,602 .-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาทำพานบายศรี เนื่องในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอิำเภอบ้านไผ่ ประจำปี2566 จำนวน 1 พาน รวมเป็นเงิน12,000.- บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดูโพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,485(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 26 รายการ เป็นเงิน 43,742 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 28 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,338.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดทำป้ายโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาทางถนนที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ทั้งระบบ จำนวน 14 จุด (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน TOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง