วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกู้ชีพเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นเงิน 7,185.-บาท(รายละเอียดตามร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์เด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียจำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 13,185.-บาท เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการภายในหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 17,299.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ(กองช่าง)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,540.-บาท 1.กระดาษA4 จำนวน 30รีมๆละ 128 บาทเป็นเงิน 3,840บาท 2.กระดาษA3 จำนวน 20 รีมๆละ 285 เป็นเงิน 5,700.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านละว้า เป็นเงิน 8,530 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานกู้ชีพเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เป็นเงิน 7,185.-บาท(รายละเอียดตามร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา
10  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในอบต.เมืองเพีย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 82,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง