วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬามีเครื่องออกกำลังกายบ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กก./ถุง จำนวน 2,000ถุงๆละ120 บาท เป็นเงิน 240,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 21,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งGS-35 ฮออนด้าจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500บาทและเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยานเดินตาม 5 แรง วงล้อใบตัด16 นิ้วจำนวน1เครื่องเป็นเงิน 12,000บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,500.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกองช่าง)ทะเบียน ขม 2472 ขอนแก่น จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 15,695.83.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) ทะเบียน กร 8462 ขอนแก่น ให้ใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน13,211.29บาท(รายละเียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างได้จ้างเหมาบรรจุถังน้ำยาดับเพลิงเคมี (งานป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย) ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 32 ถังๆละ800บาท เป็นเงิน 25,600.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) รุ่น FUJI 202877 จำนวน 3 ตลับๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา)เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคการบริิหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 22 รายการ เป็นเงิน 15,931.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง