วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา(หมึกพิมพ์ CANON รุ่น 211) จำนวน 5 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม)
1  พ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท 2.เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000.-บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น32,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.หมึกพิมพ์ CANONรุ่น 211 จำนวน 10 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 32,000.-บาท 2. หมึกพิมพ์ PANTUM รุ่น M6600 จำนวน5 กล่องๆละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 6,955.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง