วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
18  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารื้อถอนครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)ภายในศูน์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เมืองเพียจำนวน 1 เครื่อง ยี่ห่อ SUMSUMGขนาด1,200BTUหมายเลขครุภัณฑ์ 420-55-0009 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 9,950.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เป็นเงิน11,200.-บาท(รายละเอียดตามเอกดสารแนบท้านร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 11,200.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิาสนุขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนัขบ้า จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,750.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ัายร่งขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ปรับปรุงถนนลงผิวจราจรหินคลุก บ้านละว้า หมู่ที่ 5 ไปบ้านดอนดู่ ตำบลศรีบุญเรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา เฉลี่ย0.10 เมตร ใช้ปริมาณหินคลุก 480 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น