วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา
10  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้กับกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานภายในอบต.เมืองเพีย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 11,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 3 รายการเป็นเงิน 82,000.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาว่อมแซมรถขยะคันเหลือแบบอัดท้ายทะเบียน 83-7035 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,980.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,200.-บาทดังนี้ 1.เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ SAIJO DENKI ขนาด24,000 BTUหมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง)จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 8,960.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บขยะมูลฝอยในการทำความสะอาดภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 17,900.-บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์)จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,400.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแยกเมืองเพียไปละว้า สาย ขก3084 บ้านเมืองเพีย -บ้านหนองแปน หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองเพีย ช่วงที่ 1 กว้าง 7 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา