วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2566
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน 85-4851 ขอนแก่น (รถขยะแบบอัดท้ายคันเขียว)ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด)จำนวน23รายการเป็นเงิน 19,974 บาท(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างได้จ้างเหมาจัดทำปฏิทินแบบแขวน จำนวน 3,000 แผ่นๆละ50 บาท เป็นเงิน 150,000.-บาท ประจำปี2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ การพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(วารสาร)เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 18,305.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ท่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านละว้า หมู่ที่ 10(171,000) (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง