วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จำนวน 12 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ชุดหมึก XEROX CT202877/P235/P325/M285 จำนวน 3 กล่องๆละ 3,200 บาท 2.ชุดหมึก BROTHER TN-451 จำนวน 4 สี จำนนวน 4 กล่องๆ ละ 4,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 13 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 ปริมาณงานขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 279 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 ปริมาณงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ รวมความยาว 150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพีย กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1 ปริมาณงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 3 บ่อ รวมความยาว 150 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง