วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 12 (ข้อบัญญัติงบประมาณ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างได้จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ3061 ขอนแก่น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน8,600.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อได้จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 1.สวิตซ์แสงแดด 63 แอมป์ จำนวน 4 อันๆละ3,950 บาท เป็นเงิน 15,800.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลเมืองเพีย หมู่ที่ 2,3,7,8,11,12,13,14 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.เมืองเพียกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อได้จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 200,000.-บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายร่างขอบข่ายเขตงานTOR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที 14 ตำบลเมืองเพีย(เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง