องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลเมืองเพีย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

            มุ่งสู่การพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้ สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ  ก้าวทันเทคโนโลยี ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

พันธกิจ (Mission)

(1)   พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตราฐานและมีประสิทธิภาพ

(2)   พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

(3)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

(4)   พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุข การกีฬาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

(5)   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน

(6)   ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(7)   พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(8)   พัฒนาเศรษฐกิชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและแข่งขันได้

(9)   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน