องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลเมืองเพีย

สำนักงานปลัด
 
     
  นายไพโรจน์ ไกรเสน  
  ปลัดอบต.
 
     
   ว่าง  
   รองปลัดอบต.  
     
  น.ส.บุณยานุช เมินเมือง  
   หัวหน้าสำนักปลัด  
     
น.ส.วิจัย เพียรแก้ว
 น.ส.อรนุช กองน้ำ  นางศิริพร จิตบรรจง
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์  นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
     
 นางกัญญณัท เครือไชย นายกิตติพงษ์ เหล่าคำ
 เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร
   
  นายปัญญาพล ชาวระ  นายสุชาติ ตุ้มชู  น.ส.ปุญณิสา ทองรัก
พนักงานสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  พนักงานสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า  ผช.จนท.ธุรการ
     
นายวิชาญ ชำนาญไพร นายอภิสิทธิ์ ป่าเกลือ นายพนมไพร เพียสุวรรณ
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานสูบน้ำ พนักงานสูบน้ำ
 
 
 นายสายฝน พงษ์สีมา  นางอังสนา ดีมา นายปรีชา เทียบเฮียง
พนักงานสูบน้ำ   แม่บ้าน  พนักงานขับรถ
     
 นายไพวัน เพชรน้อย นายธวัฒ หล้าดวงดี นายสวิต ชาตินูเร
 พนักงานขับรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ  นักการภารโรง
     
 นายบุญทัย บุญเทพ  นายพล ประวันเน   นายพรม ดีฉลูศรี
 พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
   
 นายสง่า พงษ์สีมา นางสาวมยุรี เทศน้อย นายธวัชชัย ชำนาญไพร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
 
นางสาวนิภาพร ฝ่ายสูนย์ นายสรายุทธ สุคนธ์คันธชาติ 
  นายโสภา นาที
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานผลิตน้ำประปา