องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น : www.muangpere.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช. ตำบลเมืองเพีย

สภา อบต.
 

นายดวงปี มาศรี
 ประธานสภา อบต.
   
นายบัวผัน พงษ์สีมา นายสายันต์ เชิญชัย
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
       
นายพันธุ์กิตต์ เวียงวงษ์ นางสุมณฑ์ โพล่ใจอาน นางติ๋ว ชำนาญไพร นายชุติเดช สูงเพีย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
       
นายบุญมี หมื่นลูกท้าว นายสุมิต ฝ่ายสูน
นางทองปน สิมหลวง นางเพชรมณี สินกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
       
นางเทียน บางปา นายสุรพล ผังดี นางสมจิตต์ ป่าเกลือ นายสุมิตร์ เค้าหงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
 นายสามิตร สายสุทธิ นายประวี สิงคลีบุตร
น.ส.พัชรี สุนทอง
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 นางโสภา เฉยกลาง นายเจริญ สริมา
 นายสุรพล โสพาจิตร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
นายสมุทร์ สาระวิถี   นายวิญญู ฝ่ายสูน นายโกศล รุดชาติ
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
       
นายคำพันธ์ พงษ์สีมา นายลำดวน มะธิปิไข
นางวิไลวรรณ บุญสิทธิ์ นายปฐมพร หย่องตุก
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14